พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
112
วันนี้
1051
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14639
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026824
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านหนองหัวหมู่
2)
โอภาโส
วัดประชานิมิต (ธ)
3)
ฐิตเตโช
วัดบ้านส้มป่อย
4)
ภูริปญฺโญ
วัดสำโรงใหญ่
5)
ฐานุตฺตโร
วัดบ้านบอน
6)
จิรถาวโร
วัดที่พักสงฆ์หนองหัวหมู
7)
เอกรินฺโท
วัดศรีเกษตรพัฒนาราม
8)
อธิปญฺโญ
วัดบ้านหนองเหล็ก
9)
ปริปุณโณ
วัดกระต่ำพัฒนาราม
10)
สุภากโร
วัดขามทอง
11)
สุทฺธญาโณ
วัดบ้านพลับ
12)
คุณสมฺปนฺโน
วัดประชานิมิตร
13)
อธิวโร
วัดสระกำแพงใหญ๋
14)
รตนโชโต
วัดยางน้อย
15)
อุตฺตโม
วัดบ้านพลับ
16)
ภทฺธโก
วัดบ้านสระภู
17)
อาภากโร
วัดบ้านกลาง
18)
กนฺตสีโล
วัดบ้านรังแร้ง
19)
ผาสุโก
วัดบอนใหญ่
20)
ฐิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
21)
รตฺนชโย
วัดเวฬุวัน
22)
สติสมฺปนฺโน
วัดป่าเวฬุวัน
23)
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านแข้
24)
ฐิตญาโณ
วัดบ้านแข้
25)
สุธีโร
วัดประชานิมิต
26)
มหิสฺสโร
วัดอุทยานภูดิน
27)
ปญฺญาธโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
28)
พุทฺธสีโล
วัดบ้านดง
29)
อติพโล
วัดสุเทพนิมิต
30)
ธนวิชฺโช
วัดเวฬุวัน
31)
จนฺทปโภ
วัดบ้านหนองหัวหมู่
32)
รวิวํโส
วัดยางเอือด
33)
อตฺตเปโม
วัดประชานิมิต
34)
ฐานิสฺสโร
วัดหนองเหล็ก
35)
ธีรภทฺโท
วัดสระกำแพงใหญ่
36)
ตนฺติปาโล
วัดหนองดุมวนาราม
37)
สุนฺทโร
วัดประชานิมิต
38)
อิทฺธิโชโต
วัดหนองใหญ่ศิลาราม
39)
วิชโย
วัดสระกำแพงใหญ่
40)
กนฺตสีโล
วัดสำนักสงฆ์บ้านกระต่ำ
41)
อภินนฺโท
วัดศรีอุทุมพร
42)
อุตฺตมธมฺโม
วัดประชานิมิต
43)
กตปุญโญ
วัดบ้านผือมอญ
44)
โชติธมฺโม
วัดบ้านโคกกลางใหญ่
45)
ผาสุโก
วัดบ้านกลาง
46)
เตชธมฺโม
วัดบ้านพลับ
47)
เตชธมฺโม
วัดประชานิมิตร (ธ)
48)
รกฺขิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
49)
กิตฺติชโย
วัดหนองกันจอ
49 รายการ / 1 หน้า
1