พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
919
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9938
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022123
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านหนองหัวหมู่
2)
จิรถาวโร
วัดที่พักสงฆ์หนองหัวหมู
3)
คุณสมฺปนฺโน
วัดประชานิมิตร
4)
ภทฺธโก
วัดบ้านสระภู
5)
ฐิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
6)
สุธีโร
วัดประชานิมิต
7)
มหิสฺสโร
วัดอุทยานภูดิน
8)
จนฺทปโภ
วัดบ้านหนองหัวหมู่
9)
ตนฺติปาโล
วัดหนองดุมวนาราม
10)
วิชโย
วัดสระกำแพงใหญ่
11)
อภินนฺโท
วัดศรีอุทุมพร
12)
อุตฺตมธมฺโม
วัดประชานิมิต
13)
รกฺขิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
14)
กิตฺติชโย
วัดหนองกันจอ
14 รายการ / 1 หน้า
1