พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
38
วันนี้
1023
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11231
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023416
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติธโร
วัดเรไร
2)
กมโล
วัดคำบาก
3)
ปญฺญาวโร
วัดโนนสูง
4)
สาทโร
วัดโกศลนิวาส
5)
ยโสธโร
วัดศรีเจริญ
6)
มหาวีโร
วัดโกศลนิวาส
7)
ธมฺมิโก
วัดสุวรรณาราม
8)
ติสาโล
วัดโกศลนิวาส
9)
เตชธโร
วัดโนนสวาสดิ์
10)
กิตฺติภทฺโท
วัดสุวรรณาราม
11)
ปภสฺสโร
วัดศรีเจริญ
11 รายการ / 1 หน้า
1