พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสฺสเทโว
วัดราชวงศาราม
2)
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
3)
ภูริญาโณ
วัดจอมศรี
4)
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
5)
มหาวีโร
วัดไชยมงคล
6)
อุตฺตธมฺโม
วัดธาตุรังษี
7)
สิริจนฺโท
วัดโนนคูณ
8)
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
9)
จนฺทรํสี
วัดราชวงศาราม
10)
สุวฑฺฒโน
วัดนาโพธิ์น้อย
11)
กตปุญฺโญ
วัดสุวรรณวงศาราม
12)
กิตฺติวณฺโณ
วัดถ้ำป่อง
13)
สุขวฑฺฒโน
วัดนาโพธิ์น้อย
14)
กิตฺติญาโณ
วัดราชวงศาราม
15)
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
16)
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
17)
ธมฺมานนฺโท
วัดเจริญทัศน์
18)
นราธีโป
วัดป่าพุทธธรรมค้ำคูณ
19)
โสภณคุโณ
วัดแก้วรังษี
20)
ถิรธมฺโม
วัดโชติการาม
21)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดนาโพธิ์น้อย
22)
ทนฺตจิตฺโต
วัดหนองหอย
23)
ปญฺญาคโม
วัดนาทอย
24)
เทวธมฺโม
วัดสระปทุม
25)
รวิญาโณ
วัดบูรพา
25 รายการ / 1 หน้า
1