พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
546
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10754
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022939
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
2)
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
3)
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
4)
สุจิตฺโต
วัดธาตุ พระอารามหลวง
5)
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
6)
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
7)
สุวฑฺฒนกิตฺติ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
8)
ธีรวํโส
วัดศรีสว่าง
9)
เตชธมฺโม
วัดศรีโกศลวนาราม
10)
กตปุญฺโญ
วัดประดู่ทอง
11)
จารุธมฺโม
วัดบุญมาประดิษฐ์
12)
จิรสุโภ
วัดสว่างยางคำ
13)
ปญฺญาทีโป
วัดบึงสว่าง
14)
ธมฺมเตโช
วัดสว่างโนนงาม
15)
กวิวํโส
วัดซำภูทองเหนือ
16)
วสนฺตเวที
วัดธาตุ พระอารามหลวง
17)
สิทฺธิเมธี
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
18)
วีรยุทฺโธ
วัดโพธิ์
19)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดราษี
20)
ปุญฺญภทฺโท
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
21)
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
22)
พทฺธธมฺโม
วัดชลประธาน
23)
สุนฺทโร
วัดสว่างคำมี
24)
วิริยชโย
วัดชลประทาน
25)
วิสุทฺธิเมธี
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
26)
สุจิณฺโณ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
27)
กุสลสิริ
วัดสว่างหนองบัว
28)
ถาวรธมฺโม
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
29)
จิรจิตฺโต
วัดชลประธาน
30)
อํสุสีโล
วัดบึงสว่าง
31)
พุทธวโร
วัดทุ่งชัย
32)
ติสฺสโร
วัดซำภูทองเหนือ
33)
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
33 รายการ / 1 หน้า
1