พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1011
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14599
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026784
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาภสฺสโร
วัดสำราญราษฎร์
2)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบาลเรือง
3)
จิตฺตคุโณ
วัดโสกม่วงสามัคคี
4)
เจตนาสุโภ
วัดวังโพน
5)
จารุธมฺโม
วัดนาฬิการาม
6)
สติสมฺปนฺโน
วัดสระบัว
7)
คมฺภีรธมฺโม
วัดท่าประชุม
8)
ชุตินฺธโร
วัดศรีโพธิ์ทอง
9)
ชุตินฺธโร
วัดศิริมงคล
10)
อภินนฺโท
วัดศรีประทุมวนาราม
11)
อาทโร
วัดราษฎร์บำรุง
12)
นรินฺโท
วัดโสกม่วงสามัคคี
13)
สิริภทฺโท
วัดชนบำรุง
14)
ธมฺมทีโป
วัดศรีประทุมวนาราม
15)
ปิยวาจโก
วัดโพธิ์ตาล
16)
วชิรญาโณ
วัดท่าน้ำพอง
17)
สิริวิชโย
วัดธาตุ พระอารามหลวง
18)
ปญฺญาวชิโร
วัดสระบัว
19)
อคฺคจิตฺโต
วัดป่าสุนทรวนาราม
20)
มงฺคโล
วัดโคกสามารถ
21)
สุขวฑฺฒโน
วัดท่าน้ำพอง
22)
ปญฺญาพหุโล
วัดโนนศรีเรือง
23)
ติสฺสโร
วัดสามสวน
24)
มหาวิโร
วัดดอนจันทร์
25)
นริสฺสโร
วัดสมศรี
26)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดสามสวน
27)
ธนวฑฺฒโน
วัดดอนจันทร์
28)
จนฺทวณฺโณ
วัดป่าสายสิริธรรม
29)
ชยทตฺโต
วัดสมณะมงคล
30)
โชติโก
วัดสมบูรณ์
31)
สุภจิตฺโจ
วัดดอนจันทร์
32)
ชยวฒฺฑโน
วัดแท่นวนาราม
33)
กตปุญฺโญ
วัดโพนเลา
34)
ปิยสีโล
วัดสระแก้ว
35)
อภินนฺโท
วัดโพลเลา
35 รายการ / 1 หน้า
1