พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
48
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11247
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023432
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างยางคำ
2)
อภินนฺโท
วัดสามัคคีธรรม
3)
มหาวีโร
วัดศิลาดาษ
4)
สุมโน
วัดห้วยซ้อ
5)
สมวโร
วัดป่ามะนาวศรี
6)
ถิรธมฺโม
วัดเวฬุวัน
7)
ปญฺญาทีโป
วัดท่ากระบือ
8)
ปญฺญาวุโธ
วัดท่ากระบือ
9)
ขนฺติสุโภ
วัดสามัคคีธรรม
10)
คุณวณฺโณ
วัดห้วยซ้อ
11)
ฐานกโร
วัดสว่างยางคำ
12)
นาภกโร
วัดสว่างอารมณ์
13)
ยสินฺธโร
วัดสว่างยางคำ
14)
ทีปวํโส
วัดป่าเจริญพล
15)
ถาวโร
วัดศิลาดาษ
16)
กิตฺติสทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
17)
อาภาโส
วัดจันทรังษี
18)
อภิชฺชโว
วัดสว่างยางคำ
19)
เขมธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
20)
พุทฺธวิริโย
วัดเฉลียงทอง
21)
สปฺปญโญ
วัดท่ากระบือ
22)
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
23)
สุนนฺโท
วัดท่ากระบือ
23 รายการ / 1 หน้า
1