พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
790
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20272
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066776
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดสำราญ
2)
สิริปุญฺโญ
วัดป่าสุขิตาราม
3)
ฐิตธมฺโม
วัดทุ่งสว่าง
4)
วชิรญาโณ
วัดท่าเดื่อ
5)
สิรินฺธโร
วัดโพธิ์
6)
อิสฺสรธมฺโม
วัดแก้วสว่าง
7)
ญาณวีโร
วัดท่าเดื่อ
8)
ญาณวโร
วัดโพธิ์ชัย
9)
จนฺทสาโร
วัดวารินทร์
10)
กตปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกุง
11)
โกสโล
วัดอัมพวัน
12)
วีรธมฺโม
วัดประชาอินทร์
13)
สมงฺคิโก
วัดบูรพา
14)
สุชาโต
วัดศิลา
15)
สุทฺธิญาโณ
วัดท่าเดื่อ
16)
กนฺตสีโส
วัดธานี
17)
ญาณสาโร
วัดป่ากาญจนาภิเษก
18)
นรินฺโท
วัดสว่างหนองกุง
19)
เปมสีโล
วัดวารินทร์
20)
อจลธมฺโม
วัดสระแก้ว
21)
สิริปญฺโญ
วัดสำราญ
22)
จกฺกวโร
วัดท่าเดื่อ
23)
วรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
24)
ฉนฺทธมฺโม
วัดบูรพา
25)
เตชธมฺโม
วัดอัมพวัน
26)
เขมวีโร
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
27)
อุทยวโร
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
28)
สุมโน
วัดโนนสวรรค์
29)
ปุญญสมฺภโว
วัดศรีบุญเรือง
30)
กนฺตวีโร
วัดโพนทองดอนไข
31)
ขนฺติสุโภ
วัดจันทมงคล
32)
รตนญาโณ
วัดสว่างโนนรัง
33)
สิริธมฺโม
วัดสามัคคี
34)
เตชปญฺโญ
วัดบ้านเทพรักษา
35)
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์
36)
ปญฺญาวโร
วัดสว่างเลิงแสง
37)
ทินฺนกโร
วัดหนองกุงธนสาร
37 รายการ / 1 หน้า
1