พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
846
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8677
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020862
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญโณ
วัดป่าอุ่มจาน
2)
ฐานิสฺสโร
วัดอรุณธรรมรังษี
3)
สุมโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
4)
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรม
5)
จิรวโร
วัดมัชณิวาวาส
6)
สุวณฺณวํโส
วัดมัชฌิมาวาส
7)
สิริคุตโต
วัดศรีบุญเรือง
8)
ปัญญาวชิโร
วัดศรีบุญเรือง
9)
ปญญาธโร
วัดจันทาธิวาส
10)
อาภสฺสโร
วัดมหาธาตุเจดีย์
11)
อรุโณ
วัดอรุณธรรมรังษี
12)
คุตฺตสีโล
วัดจันทาธิวาส
13)
จิตฺตวํโส
วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง
14)
สุทธิธัมโม
วัดศรีบุญเรือง
14 รายการ / 1 หน้า
1