พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
537
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10745
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิปญฺโญ
วัดลุ่มคงคาราย
2)
อุทโย
วัดบางโค
3)
อินฺทสโร
วัดปากน้ำ
4)
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
5)
สํวโร
วัดตะเคียน
6)
จนฺทโชโต
วัดลุ่มคงคาราม
7)
เตวธมฺโม
วัดลำโพ
8)
ปภสฺสโร
วัดชลอ
9)
อรุโณ
วัดลุ่มคงคาราม
10)
ถิรธมฺโม
วัดสนามนอก
11)
ฐิตวิริโย
วัดละหาร
12)
ธญฺญวโร
วัดกล้วย
13)
คุณงฺกโร
วัดบางอ้อยช้าง
14)
อตฺถกาโม
วัดลุ่มคงคาราม
15)
สุภาจาโร
วัดบางไผ่
16)
ธนปาโล
วัดนครอินทร์
17)
ฐานากโร
วัดกำแพง
18)
อนุตฺตโร
วัดนครอินทร์
19)
ทีปธมฺโม
วัดนครอินทร์
20)
ปภสฺสโร
วัดนครอินทร์
21)
ติสาโร
วัดแพรกษา
22)
อานนฺโท
วัดสนามนอก
23)
ปุญฺญภาโค
วัดคงคา
24)
อริยวํโส
วัดสมรโกฏิ
25)
สุทฺธสีโล
วัดโตนดมหาสวัสดิ์
26)
สุชาโต
วัดบางพูดใน
27)
สิริสุทฺโธ
วัดซองพลู
28)
ฐิตธมฺโม
วัดสะพานสูง
29)
ยติยุตฺโต
วัดอุทยาน
30)
ญาณพโล
วัดอัมพวัน
31)
จกฺกวโร
วัดลุ่มคงคาราม
32)
ฉนฺทสีโล
วัดมะสง
33)
เตชธมฺโม
วัดใหม่ผดุงเขต
34)
สุพโล
วัดอินทาราม
35)
ฌานสิริ
วัดกำแพง
36)
สุเมโธ
วัดศรีประวัติ
37)
สุภกิจฺโจ
วัดคงคา
38)
โชติธมฺโม
วัดไทรน้อย
39)
กิตฺติปาโล
วัดนครอินทร์
40)
ปสุโต
วัดราษฎร์นิยม
41)
วรสทฺโท
วัดบัวขวัญ
42)
ธมฺมวโร
วัดสามง่าม
43)
จนฺทสาโร
วัดขวัญเมือง
44)
ฉนฺทธมฺโม
วัดเสนีวงศ์
45)
อนาลโย
วัดบางอ้อยช้าง
46)
ธีรปญฺโญ
วัดไผ่เหลือง
47)
ปิยธมฺโม
วัดกล้วย
48)
ชยเมธี
วัดบางอ้อยช้าง
49)
อภิวฑฺฒโน
วัดบางอ้อยช้าง
50)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดบัวขวัญ
183 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4