พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1224
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19675
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100169
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินฺทสโร
วัดปากน้ำ
2)
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
3)
ฐิตวิริโย
วัดละหาร
4)
ธญฺญวโร
วัดกล้วย
5)
ธนปาโล
วัดนครอินทร์
6)
ฐานากโร
วัดกำแพง
7)
อนุตฺตโร
วัดนครอินทร์
8)
ทีปธมฺโม
วัดนครอินทร์
9)
ปภสฺสโร
วัดนครอินทร์
10)
ติสาโร
วัดแพรกษา
11)
อริยวํโส
วัดสมรโกฏิ
12)
ฌานสิริ
วัดกำแพง
13)
กิตฺติปาโล
วัดนครอินทร์
14)
วรสทฺโท
วัดบัวขวัญ
15)
จนฺทสาโร
วัดขวัญเมือง
16)
ปิยธมฺโม
วัดกล้วย
17)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดบัวขวัญ
18)
บุญฤทธิ์
วัดโบสถ์ดอนพรหม
19)
ธีรธมฺโม
วัดบัวขวัญ
20)
จนฺทวํโส
วัดบางนา
21)
รตนญาโณ
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
22)
ชยปาโล
วัดบ่อ
23)
ฐิตสํวโร
วัดบัวขวัญ
24)
กิตฺติสโม
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
25)
อธิปญฺโญ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
26)
จนฺทูปโม
วัดบัวขวัญ
27)
ปิยภาณี
วัดบัวขวัญ
28)
อภิชาโต
วัดเฉลิมพระเกียรติ
29)
กิตฺติญาโณ
วัดบัวขวัญ
30)
ธมฺมรตโน
วัดบางขวาง
31)
ปญฺญาวชิโร
วัดสมรโกฏิ
32)
อาจารสมฺปนฺโน
วัดเฉลิมพระเกียรติ
33)
ขนฺติมโน
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
34)
สุญาณพุทฺธิ
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
35)
อคฺคธมฺโม
วัดเฉลิมพระเกียรติ
36)
พนฺธวิชฺโช
วัดบัวขวัญ
37)
ปทีโป
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
38)
ฐิตสีโล
วัดบัวขวัญ
39)
ชยวุฑโฒ
วัดพลับพลา
40)
นนฺทกรโณ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
41)
สิรินนฺทเมธี
วัดบัวขวัญ
42)
จิรสุโภ
วัดปากน้ำ
43)
ฐิตวชิรเมธี
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
44)
กิตฺติญาณเมธี
วัดบัวขวัญ
45)
อภิจารี
วัดเฉลิมพระเกียรติ
46)
ชยปญฺโญ
วัดสมรโกฏิ
47)
รวิวณฺโณ
วัดแพรกษา
48)
พลวุฑฺโฒ
วัดบางรักใหญ่
49)
เขมธมฺโม
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
50)
สจฺจปาโล
วัดปากน้ำ
73 รายการ / 2 หน้า
1
2