พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
845
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8676
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020861
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินฺทสโร
วัดปากน้ำ
2)
ธนปาโล
วัดนครอินทร์
3)
ฐานากโร
วัดกำแพง
4)
อนุตฺตโร
วัดนครอินทร์
5)
ทีปธมฺโม
วัดนครอินทร์
6)
ปภสฺสโร
วัดนครอินทร์
7)
ฌานสิริ
วัดกำแพง
8)
กิตฺติปาโล
วัดนครอินทร์
9)
ธมฺมรตโน
วัดบางขวาง
10)
ชยวุฑโฒ
วัดพลับพลา
11)
สจฺจปาโล
วัดปากน้ำ
12)
จนฺทรํสี
วัดท้ายเมือง
13)
อคฺคธมฺโม
วัดนครอินทร์
14)
ฐานมงฺคโล
วัดทางหลวง
15)
หาสจิตฺโต
วัดบางขวาง
15 รายการ / 1 หน้า
1