พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1071
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7726
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019911
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อริยวํโส
วัดสมรโกฏิ
2)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดบัวขวัญ
3)
ธีรธมฺโม
วัดบัวขวัญ
4)
จนฺทูปโม
วัดบัวขวัญ
5)
ปญฺญาวชิโร
วัดสมรโกฏิ
6)
ขนฺติมโน
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
7)
สิรินนฺทเมธี
วัดบัวขวัญ
8)
ชยปญฺโญ
วัดสมรโกฏิ
9)
สุวณฺณโสภโณ
วัดสมรโกฎิ
10)
ฐานจารี
วัดแคนอก
11)
ฐิตฺยากโร
วัดแคนอก
11 รายการ / 1 หน้า
1