พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
581
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15306
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027491
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ยโสธโร
วัดโพนชัย
2)
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
3)
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
4)
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
5)
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
6)
เตชวโร
วัดโพนชัย
7)
กตธมฺโม
วัดมัชฌิมาราม
8)
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
9)
คุณกโร
วัดโพนชัย
10)
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
11)
อายุวฑฒโน
วัดนิมิตสามัคคี
12)
กตสาโร
วัดโพนชัย
13)
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
14)
ฐานวโร
วัดโพนชัย
15)
อธิโก
วัดมัชฌิมาราม
15 รายการ / 1 หน้า
1