พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
98
วันนี้
804
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19340
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065844
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาวโร
วัดยอดแก้ว
2)
ยโสธโร
วัดอุทุมพร
3)
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
4)
อภิวันโณ
วัดนาเพียงน้อย
5)
ฐิตวิริโย
วัดนาเพียงน้อย
6)
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
7)
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
8)
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
9)
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
10)
เตชธมฺโม
วัดไทย
11)
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
11 รายการ / 1 หน้า
1