พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
546
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10754
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022939
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
2)
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
3)
ขนฺติโก
วัดป่าดงนาหาง
4)
มหาปญฺโญ
วัดจอมมณี
5)
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
6)
สนฺตนิตโต
วัดพระประดิษฐ์
7)
ชยวุฑฺโฒ
วัดศรีอุบลเขต
8)
อภิวณฺโณ
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
9)
อรโณ
วัดนาฬิกาวนาวาส
10)
โชติปญฺโญ
วัดป่าโพนงาม
11)
สิริปุญฺโณ
วัดกุกุรัตนาราม
12)
ปริชาโน
วัดธรรมสามัคคี
13)
สมาจาโร
วัดบ่อน้ำสถิตย์
14)
ปนาโท
วัดธรรมสามัคคี
15)
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
16)
ฐานธมฺโม
วัดอุดมมหาวัน
17)
ฐานวีโร
วัดเพียลือ
18)
สิริปญโญ
วัดใหม่ชลประทาน
19)
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
20)
จนฺทโสภโณ
วัดเกาะแก้ว
21)
ธนปาโล
วัดศรีบัวบาน
22)
ธมฺมทินโน
วัดโชคอำนวยพร
23)
ฐิตสีโล
วัดอุทุมพร
24)
ธมฺมวโร
วัดศิลาเขตอุดม
25)
มหาปรกฺกโม
วัดพระธาตุบังพวน
26)
บุตรนนท์
วัดนาฬิกวนาวาส
27)
ปภงฺกโร
วัดสระแก้ว
28)
อนุตโร
วัดป่าหนองบุญเพียง
29)
อติโสภโณ
วัดโพธิ์อารามหลวง
30)
ติกฺขปญฺโญ
วัดจอมมณี
31)
สุจิตฺโต
วัดโพธิสมภาร
32)
ฉนฺทสีโล
วัดเหล่าสินชัย
33)
เตชปญฺโญ
วัดโพธิสมภาร
34)
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
35)
ปภสฺสโร
วัดจอมมณี
36)
ฐานวโร
วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
37)
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
38)
กลฺยาณคุโต
วัดศรีชมชื่น
39)
สิริภทฺโท
วัดป่าดาวเรือง
40)
เขมปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
41)
ขนฺติธโร
วัดคำแค
42)
อาภสฺสโร
วัดป่าโพธิปัญญาราม
43)
ถิรปุญโณ
วัดศรีลาวรรณ
44)
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
45)
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
46)
ยสินฺธโร
วัดสุภกิจเจริญ
47)
ฐิตสํวโร
วัดสิริมหากัจจายมน์
48)
สีลเตโช
วัดตอหมุน
49)
จิรเมธี
วัดป่าโพธิปัญญาราม
50)
ฐานิสฺสโร
วัดศรีบัวบาน
59 รายการ / 2 หน้า
1
2