พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
1019
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11227
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023412
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
2)
ญาณวโร
วัดหนองม่วง
3)
ปญญาวชิโร
วัดหนองมะเขือ
4)
จารุธมฺโม
วัดสามัคคีราษฎร์
5)
สุเมโธ
วัดโนนสวรรค์
6)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองมะเขือ
7)
เตชปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาคูน
8)
เตชปญฺโญ
วัดสระโนน
9)
มหาวีโร
วัดโนนสวรรค์
10)
อธิปญฺโญ
วัดขี้เหล็ก
11)
อานนฺโท
วัดนนทาประชานิมิตร
12)
โชติวํโส
วัดคุยแต้ (สันติธรรมวราราม)
13)
สิริญาโณ
วัดบ้านหนองมะเขือ
14)
อธิปญโญ
วัดหนองม่วง
15)
ญาณวโร
วัดสุขประดิษฐ์
16)
สุเมธี
วัดโพธิการาม
17)
ฐิตเมธี
วัดโพธิ์กลาง
18)
ปญฺญาธโร
วัดโพธิการาม
19)
อธิญาโณ
วัดเขวาทุ่ง
20)
ปภาโส
วัดโพธิการาม
21)
เตชสีโล
วัดบัวขาว
22)
สุปภาโส
วัดโพนสูง
23)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดสระปทุม
24)
สีลวํโส
วัดสระบัว
25)
อินฺปญฺโญ
วัดสระบัว
26)
เขมิโก
วัดจันทราราม
27)
อธิมุตฺโต
วัดโพธิ์กลาง
28)
เตชวฺโต
วัดสระโนน
29)
ฐิตธฺมฺโม
วัดสามัคคีราษฎ์
30)
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
31)
อธิปญโญ
วัดหนองขาม
32)
อินฺทสโร
วัดตระคลองบึง
33)
ปญฺญารกฺโข
วัดสุวรรณารามบ้านโคกทม
34)
ถิรญาโณ
วัดสว่างวนาราม
35)
โฆสวฒฺโน
วัดสระบัว
36)
จกฺกธมฺโม
วัดหัวช้าง
37)
จนฺทวํโส
วัดขี้เหล็ก
38)
อธิปญฺโญ
วัดนาแค
38 รายการ / 1 หน้า
1