พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
873
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8704
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020889
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เตชปญฺโญ
วัดสระโนน
2)
โชติวํโส
วัดคุยแต้ (สันติธรรมวราราม)
3)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดสระปทุม
4)
อธิปญโญ
วัดหนองขาม
5)
อินฺทสโร
วัดตระคลองบึง
6)
ปญฺญารกฺโข
วัดสุวรรณารามบ้านโคกทม
6 รายการ / 1 หน้า
1