พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
862
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8693
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020878
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานวโร
วัดกอนประชาราม
2)
เทวธมฺโม
วัดเวฬุวัน
3)
ธัมฺมรํสี
วัดบูรพาภิราม
4)
ปญญาวชิโร
วัดผันทนาราม
5)
อตฺตสาโร
วัดบ้านไก่ป่า
6)
อานนฺโท
วัดประชารังสวรรค์
7)
สุเมธโส
วัดธัญญาวาส
8)
อคฺควณฺโณ
วัดบ้านเหล่าขาม
9)
วชิรญาโณ
วัดเวฬุวัน
10)
สิริเตโช
วัดบ้านดู่น้อย
11)
จนฺทปชฺโชโต
วัดบูรพาภิราม
12)
สิริภทฺโท
วัดสะอาดสมบูรณ์
13)
ปภสฺสโร
วัดหนองตาไก้
14)
อุตฺตมสีโล
วัดธรรมจารีนิวาส
15)
อนุตฺตโร
วัดบูรพาภิราม
16)
วชิรญาโณ
วัดบ้านโคกพิลา
17)
ปญฺญาธโร
วัดบ้านหนองแคน
18)
เตชธมฺโม
วัดบ้านขอนแก่นเหนือ
19)
ธีรวโร
วัดกลางมิ่งเมือง
20)
อธิปญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
21)
กลฺยาณกิตฺติ
วัดบูรพาภิราม
22)
สิริโสภโณ
วัดบูรพาภิราม
23)
ตนฺติปาโล
วัดบูรพาภิราม
24)
ปภาโต
วัดป่าโนนรัง
25)
สิริปุญฺโญ
วัดไตรนิคม
26)
อภโย
วัดโนนสูง
27)
อภิปุณฺโณ
วัดอรุณสวัสดิ์
28)
ตปลีโล
วัดหนองหญ้าม้า
29)
ยโสธโร
วัดขอนแก่นเหนือ
30)
ฐานวโร
วัดโนนสว่าง
31)
เตชปุญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
32)
วรธมฺโม
วัดโนนสว่าง
33)
ปุญฺญรโต
วัดศรีจันทร์
34)
ขนฺติโก
วัดสุนทรนิเวศน์
35)
พลญาโณ
วัดบึงพระลานชัย
36)
จิตฺตธมฺโม
วัดราษฎร์สามัคคี
37)
สุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์สุข
38)
สีลเตโช
วัดอินทร์อุทิศ
39)
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
39 รายการ / 1 หน้า
1