พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
2)
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
3)
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
4)
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
5)
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
6)
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
7)
-
วัดหัวบึงทุ่ง
8)
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
9)
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
10)
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
11)
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
12)
อคฺคธมฺโม
วัดโพนแพง
13)
วชิรปญฺโญ
วัดศรีมงคล
14)
อธิปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
15)
ชุตินฺธโร
วัดโสภณธรรมาราม
16)
สนฺติธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
17)
จนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่างพัฒนา
18)
วิจาโร
วัดโพธิ์ศรี
19)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดดงป่ายูง
20)
ฐิตญาโณ
วัดป่าดงมเหศักดิ์
21)
สุปภาโส
วัดหนองกุดแคน
22)
นาควโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
23)
จิตตทนฺโต
วัดหนองสะโน
24)
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์สุม
25)
สุทธิวํโส
วัดมรุกขนคร
26)
อิทฺธิเตโช
วัดโพนแพง
27)
จินฺตามโย
วัดหนองสะโน
28)
วรญาโณ
วัดศรีโคตรคีรี
29)
อาทิจฺจพโล
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
30)
นรินฺโท
วัดดอนนางหงส์
31)
อคฺคปญฺโญ
วัดโคกสว่าง
32)
ยโสธโร
วัดศรีบุญเรือง
33)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
34)
โอภาโส
วัดเหล่าน้อย
35)
สุรกฺโข
วัดจำปา
36)
สิริวณฺโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
37)
ญาณธีโร
วัดพระธาตุพนม
38)
พุทฺธิวํโส
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
39)
พลาธิโก
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
40)
อภินนฺโท
วัดเหล่าน้อย
41)
วชิรญาโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
42)
ปจฺโจปการี
วัดพระธาตุพนม
43)
จนฺทรํสี
วัดหัวดอน
44)
จิตธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
45)
กตปุญฺโญ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
46)
วชิรเมธี
วัดพระธาตุพนม
47)
ฐิตวีริโย
วัดมรุกขนคร
48)
ธีรวโร
วัดพระธาตุพนม
49)
วชิรวํโส
วัดบูรพาราม
50)
ปุญญสิทธิ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
86 รายการ / 2 หน้า
1
2