พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
594
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15319
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027504
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
2)
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
3)
อิทฺธิเตโช
วัดโพนแพง
4)
โอภาโส
วัดเหล่าน้อย
5)
จนฺทปญฺโญ
วัดโพนแพง
6)
ถาวรธมฺโม
วัดศรีนคร
7)
รติโก
วัดศรีสงราม
8)
จิตฺตวํโส
วัดหัวบึงทุ่ง
8 รายการ / 1 หน้า
1