พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
45
วันนี้
662
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25678
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
885975
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิตฺตปญฺโญ
วัดโพนสวัสดิการาม
2)
ทินนฺยดส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
3)
ธมฺมภทฺโท
วัดบูรพาราม
4)
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
5)
จนฺทวงฺโส
วัดป่าภูหัวดิน
6)
โชติปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
7)
ธมฺมจาโร
วัดนาเจริญ
8)
กตฺปุญโญ
วัดบูรพาราม
9)
ยาณวฑฺฒโ
วัดป่าภูหัวดิน
10)
ปญฺญาวชิโร
วัดปัจฉิมาวาส
11)
วิสุทธิจารี
วัดสร้างแป้น
12)
อคฺคธมฺโม
วัดนายอน้อย
13)
โชติวโร
วัดท่าเรไร
14)
-
วัดปัจฉิมาวาส
15)
นาแก
วัดป่ามุจจลินท์
16)
-
วัดประชาวุฒิวราราม
17)
เขมปญฺโญ
วัดปัจฉิมาวาส
18)
เตชวโร
วัดโพธิ์สวรรค์
19)
คุณยุตฺโต
วัดสระแก้ว
19 รายการ / 1 หน้า
1