พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
128
วันนี้
424
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8255
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020440
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
2)
ถิรสํวโร
วัดแม่แรง
3)
ขนฺติโก
วัดก่อม่วง
4)
อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านล้อง
5)
จนฺทวณโณ
วัดสันกำแพง
6)
นาถสีโล
วัดสุวรรวิหาร
7)
ฐิตปญฺโญ
วัดพานิชสิทธิการาม
8)
ถาวโร
วัดโปร่งรู
9)
กิตฺติสกฺโก
วัดเจดีย์สามยอด
10)
เขมานนฺโท
วัดอินทขิล
11)
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
12)
กิตฺติโสภณเมธี
วัดสะปุ๋งน้อย
13)
ยสวฑฺฒโน
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว
14)
กนฺตสีโล
วัดต้นธง
15)
ปภฺสสโร
วัดป่าซางงาม
16)
ถาวรสทฺโธ
วัดสุวรรวิหาร
17)
ธมฺมาภินนฺโท
วัดช้างค้ำ
18)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโปร่งรู
19)
เมธีปชฺโชโต
วัดหนองเจดีย์
20)
จนฺทธีโร
วัดสะปุ่งน้อย
21)
คุณวีโร
วัดดอนตอง
22)
อธิปญฺโญ
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
23)
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าสีเสียด
24)
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
25)
ยสวฑฺฒโณ
วัดดอนน้อย
26)
กุนา
วัดสุวรรณวิหาร
27)
สุจิตโต
วัดมะกอก
28)
จารุวณฺโณ
วัดสุวรรวิหาร
29)
นนฺทิโย
วัดหนองยวง
30)
อาจารี
วัดท่าตุ้ม
31)
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
32)
สิริวฑฺฒโน
วัดต้นแก้วอธิวราราม
33)
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
34)
ชยาภรโณ
วัดหนองผาขาว
35)
สุทฺธจิตฺโต
วัดธรรมสังเวส
35 รายการ / 1 หน้า
1