พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
539
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10747
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022932
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านหลวย
2)
ชยวุฑโฒ
วัดน้ำพุ
3)
สิริปุญโญ
วัดต้นแก้ว
4)
ชุตินฺธโร
วัดเสาหิน
5)
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
6)
สุจิตฺโต
วัดป่าไม้แดง
7)
ทองอินทร์
วัดป่าเห็ว
8)
ญาณวีโร
วัดกู่เรือง
9)
จิรวฑฺฒโน
วัดหมูเปิง
10)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดหัวขัว
11)
ธีรญาโณ
วัดสามัคคีธรรมาราม
12)
อภินนฺโท
วัดเหมืองจี้หลวง
13)
อภิชโย
วัดบ้านตอง
14)
ปภฺสสรเมธี
วัดสันป่าเหียง
15)
อาภากโร
วัดต้นผึ้ง
16)
วชิราวุโธ
วัดป่าตึง
17)
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
18)
ธมฺมานนฺโท
วัดพระธาตุหริภุยชัย
19)
ธีรวํโส
วัดศรีปิงชัย
20)
อุทโย
วัดดอยติ
21)
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
22)
ปภากโร
วัดป่าจำกู่
23)
ภูริปญฺโญ
วัดล้องเดื่อ
24)
กิตฺตฺญาโณ
วัดหริการาม
25)
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
26)
โรจนวํโส
วัดป่าเห็ว
27)
สุริยาสกฺโก
วัดร่องส้าว
28)
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
29)
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
30)
ยุทฺธวีโร
วัดหนองเงือก
31)
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
32)
อาภสฺสโร
วัดเชตวันหนองผำ
33)
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
34)
วรภทฺโท
วัดกู่ป่าลาน
35)
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
36)
โฆสิตธมฺโม
วัดบ้านแจ่ม
37)
จนฺทโชโต
วัดหนองหล่ม
38)
ฐิตคุโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
39)
ขนฺติธโร
วัดเหมืองกวัก
40)
ฐิตเมโธ
วัดหนองปลาขอ
41)
สุภทฺโท
วัดป่าซางน้อย
42)
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
43)
สิริญาโณ
วัดฆ้องคำ
44)
สุภทฺโท
วัดสันดอนรอม
45)
ภูริญาโณ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
46)
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
47)
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
48)
ทสวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
49)
สติสมฺปนฺโน
วัดป่าตึงงาม
50)
ฐานวีโร
วัดหัวฝาย
102 รายการ / 3 หน้า
1
2
3