พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
455
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8286
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020471
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชุตินฺธโร
วัดเสาหิน
2)
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
3)
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4)
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
5)
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
6)
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
7)
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
8)
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
9)
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
10)
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
11)
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
12)
ปญฺญาสาโร
วัดช้างรอง
13)
กิตฺติภทรเมธี
วัดช้างรอง
14)
ชาตวิริโย
วัดศรีเมืองยู้
15)
รตฺนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
16)
คุตฺตธมโม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
17)
ฉตฺตวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
18)
กนฺตสีโล
วัดช้างสี
19)
วิญฺญาวโร
วัดอินทขิล
20)
วชิรเมธี
วัดป่าม่วง
21)
นิภาธโร
วัดหนองเส้ง
22)
ปญฺญาคาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
23)
ปญฺญาธโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
24)
สิริปญฺโญ
วัดธงสัจจะ
24 รายการ / 1 หน้า
1