พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
594
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15319
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027504
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ณกรณ์ชัย
วัดกลาง
2)
มหาปญฺโญ
วัดคลองโพธิ์
3)
วรธมฺโม
วัดเด่นด่าน
4)
จรณธมฺโม
วัดใหญ่ท่าเสา
5)
ปริชาโน
วัดบ้านเกาะ
6)
ฐานุตฺตโร
วัดวังดิน
7)
กนฺตวณฺโณ
วัดใหญ่ท่าเสา
8)
อิสิญาโณ
วัดอรัญญิการาม
9)
เตชธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
10)
โชติวโร
วัดธรรมาธิปไตย
11)
สิริภทฺโท
วัดคลองโพธิ์
12)
อาภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
13)
ปญฺญาทีโป
วัดคลองโพธิ์
14)
ญาณสิทธิ
วัดคลองโพธิ์
15)
อติชาโต
วัดคลองโพธิ์
16)
ฐิตธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
17)
อธิปญฺโญ
วัดใหญ่ท่าเสา
18)
สุทฺธิธมฺโม
วัดท้ายตลาด
19)
เตชธมฺโม
วัดท้ายตลาด
20)
ธมฺมวโร
วัดท้ายตลาด
21)
อคคฺปญโญ
วัดกลาง
22)
สปญฺโญ
วัดใหญ่ท่าเสา
23)
สนฺตกาโย
วัดดอยท่าเสา
24)
โสภณจิตฺโต
วัดหนองคันธมาศ
25)
ฐิตธมฺโม
วัดท้ายตลาด
26)
สมจิตฺโต
วัดเกษมจิตตาราม
27)
อกิญฺจโน
วัดวังโป่ง
28)
กิตฺติปญฺโญ
วัดกลาง
28 รายการ / 1 หน้า
1