พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
822
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23482
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103976
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วรชิโต
วัดป่าม่วง
2)
กิตติสาโร
วัดปันเจน
3)
ปุณฺญาคโม
วัดวังเบอะ
4)
ญาณฺสมฺปนฺโน
วัดห้วยหอยดอยมงคล
5)
ปภสฺสโร
วัดป่าไผ่
6)
จนฺทสิริ
วัดแม่ขมวก
7)
ชินวํโส
วัดชัยสิทธิ์
8)
ปญฺญาวโร
วัดแม่กระต๋อม
9)
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
10)
ขนฺติจิตฺโต
วัดหาดรั้ว
11)
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดสลกธรรมาราม
12)
มหาปญฺโญ
วัดพระธาตุพระกัปป์
13)
กตนาโถ
วัดวังเบอะ
14)
สุชาโต
วัดใหม่กลาง
15)
ถาวรจิตฺโต
วัดดงยาง
16)
เขมปญฺโญ
วัดบางสนุก
17)
อุปลวณฺโณ
วัดสัมฤทธิบุญ
18)
รตนโชโต
วัดแช่ฟ้า
19)
อนุภทฺโธ
วัดบางสนุก
20)
จนฺทโร
วัดวังลึก
21)
ธมฺมิโก
วัดจิตตวิเวการาม
22)
วริทฺธิทีโป
วัดนาฮาง
23)
โชติปญฺโญ
วัดสัมฤทธิบุญ
24)
ปภสฺสโร
วัดวังเบอะ
25)
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
26)
ปิยธมฺโม
วัดแม่บงใต้
27)
กิตติสาโร
วัดรัมณีย์
28)
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
29)
ปภสฺสโร
วัดวังกวาง
30)
อภิวฒฺนเมธี
วัดนาใหม่
31)
กตนาโถ
วัดวังขอน
31 รายการ / 1 หน้า
1