พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
817
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23477
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103971
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ภทฺทาจาโร
วัดปงท่าข้าม
2)
ธมฺมานนฺโท
วัดพระหลวง
3)
ญาณวโร
วัดกาศใต้
4)
สุทฺธจิตโต
วัดพงหัวหาด
5)
อาภากโร
วัดร่องแดง
6)
สิริปญฺโญ
วัดพระธาตุดอนแก้ว
7)
สุวณฺโณ
วัดหนองช้างน้ำ
8)
อาภาธโร
วัดดอนมูล
9)
ทินฺนวโร
วัดพระธาตุดอนแก้ว
10)
มหาวุฑโฒ
วัดศรีดอก
11)
จนฺทวิริโย
วัดโชคเกษม
12)
สีลสํวโร
วัดพระหลวง
13)
สิริมงฺคโล
วัดกุญชรนิมิต
14)
ปญฺญาวโร
วัดพระธาตุดวงดี
15)
สุจิตฺโต
วัดศรีสว่าง
16)
กิตติญาโณ
วัดดอนแท่น
17)
อธิจิตฺโต
วัดสูงเม่น
18)
ชยาลงฺกาโร
วัดช่องลม
19)
สิริธมฺโม
วัดไชยามาตย์
20)
เขมปญโญ
วัดทุ่งเจริญ
21)
ฉนฺทธมฺโม
วัดดอนทัน
22)
พุทธิสาโร
วัดแก้วมงคล
23)
อภิรกฺขิโต
วัดช่องลม
24)
ฐิตปญโญ
วัดโชคเกษม
25)
วรธมฺโม
วัดร่องแค
25 รายการ / 1 หน้า
1