พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
127
วันนี้
425
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8256
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020441
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินทฺปญฺโญ
วัดพงษ์
2)
ชวนปญฺโญ
วัดต้นต้อง
3)
สุมงฺคโล
วัดน้ำอูน
4)
ถิรธมฺโม
วัดน้ำแพะ
5)
มานพโล
วัดป่าซาง
6)
ตกฺกกิจฺโจ
วัดน้ำเคิม
7)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดนาทะนุง
8)
ยสวฑฺฒโน
วัดนาคา
9)
ผาสุโก
วัดดอนมูล
10)
ภูริทตฺโต
วัดนาหวาย
11)
กตสาโร
วัดต้นต้อง
12)
ฉตฺตปาณิ
วัดปิงหลวง
13)
อินทฺปญฺโญ
วัดต้นต้อง
14)
มหาปุญโญ
วัดปิงใน
15)
จนฺทสิริ
วัดบ่อแก้ว
16)
ปภากาโร
วัดคำเรือง
17)
อภิปุญฺโญ
วัดนาหวาย
18)
จตฺตมโล
วัดนาคา
19)
อริยวํโส
วัดปิงใน
20)
สิริปญฺโญ
วัดคำเรือง
20 รายการ / 1 หน้า
1