พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
437
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8268
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020453
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ภูริญาโณ
วัดแม่ทะลาย
2)
ปญฺญาวชิโร
วัดสันทราย
3)
ญาณวีโร
วัดบุญเกิด
4)
ชาคโร
วัดสร้อยศรี
5)
เขมงฺคโล
วัดร่องดู่
6)
จารุธมฺโม
วัดพระธาตุอิงรอด
7)
นาควณฺโณ
วัดดอนมูล
8)
วชิรญาโณ
วัดแม่วังช้าง
9)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสันป่าสัก
10)
สจฺจาภิจินฺโณ
วัดพระธาตุขิงแกง
11)
อธิปญฺโญ
วัดห้วยข้าวก่ำ
12)
สุทฺธธมฺโน
วัดสันป่าก้าว
13)
ถิรสทฺโท
วัดกิ่วแก้ว
14)
กตธมฺโม
วัดดอนไชย
15)
ฐานกโร
วัดเจดีย์งาม
16)
ชุตินฺธโร
วัดสันป่าสัก
17)
สิริคุตฺโต
วัดห้วยข้าวก่ำ
18)
อภโย
วัดห้วยเกี๋ยง
19)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบุญเกิด
20)
ธมฺมธโร
วัดปางป้อม
21)
ฐิตสทฺโฐ
วัดกิ่วแก้ว
22)
อภิปุญฺโญ
วัดพระธาตุขิงแกง
22 รายการ / 1 หน้า
1