พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
1074
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7729
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019914
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จกฺกวโร
วัดตาคลี
2)
สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
3)
ญาณสโร
วัดท่างิ้ว
4)
สุจิณฺโณ
วัดหนองไม้แดง
5)
อาภาธโร
วัดหัวหวาย
6)
มหาปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
7)
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
8)
สติสมฺปนฺโน
วัดแม่วงก์
9)
สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
10)
จตฺตมโล
วัดท่าตะโก
11)
ฐานิโย
วัดท่าตะโก
12)
สุชาโต
วัดเขาแก้ว
13)
เตชวณฺโณ
วัดตาคลี
14)
กตธมฺโม
วัดสโมสร
15)
เตชวโร
วัดสระนางสรง
16)
ฉนฺทโก
วัดวาปีรัตนาราม
17)
กิตฺติสกฺโก
วัดหนองแฟบ
18)
อกิญฺจโน
วัดหลาสะแก
19)
สีลสุทฺโธ
วัดโบสถ์เทพนิมิต
20)
เตชธมฺโม
วัดพุสว่าง
21)
อภโย
วัดเนินเวียง
22)
ถิรธมฺโม
วัดศรีสุธรรมาราม
23)
อวิรุทฺธโก
วัดหนองแฟบ
24)
อรุโณ
วัดกกกว้าว
25)
ฐิตมโน
วัดป่าสันติธรรม
26)
อธิจิตฺโต
วัดหนองกลับ
27)
อธิปุญฺโญ
วัดหนองหม้อ
28)
อินทฺโชโต
วัดหนองสะแก
29)
สุทฺธาโภ
วัดหนองตางู
30)
อุตฺตรวาที
วัดไทรเหนือ
31)
ปสนฺโน
วัดคลองสองหน่อ
32)
ญาณทีโป
วัดหนองแม่พังงา
33)
อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
34)
ฉนฺทสุโภ
วัดมงคลสถิตย์
35)
สุรกฺโข
วัดเนินสะเดา
36)
นรินฺโท
วัดหนองกระทิง
37)
อติธมฺโม
วัดหนองสะแก
38)
วรปญฺโญ
วัดเขาทอง
39)
ฉินฺนาลโย
วัดหนองเบน
40)
ชนาสโภ
วัดโคกเจริญ
41)
สุวณฺโณ
วัดเขาจักจั่นวนาราม
42)
ขนฺติโก
วัดหนองเตย
43)
ธมฺมปาโล
วัดหัวถนนกลาง
44)
อุปสโม
วัดบ้านวัง
45)
อคฺคปญฺโญ
วัดหนองโบสถ์
46)
ธมฺมสาโร
วัดหนองยาวตะโก
47)
ติกฺขวีโร
วัดหลาสะแก
48)
ญาณธโร
วัดศรีเจริญธรรม(มอสาม)
49)
อธิปญฺโญ
วัดวังกระชอน
50)
ปภากโร
วัดหนองโพธิ์
262 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4