พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
59
วันนี้
530
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10738
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022923
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาจารสุโภ
วัดหนองขาม
2)
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
3)
สุเมธา
วัดทุ่งสวน
4)
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
5)
อาสโภ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
6)
อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
7)
เขมธมฺโม
วัดตะเคียนทอง
8)
ฐานิสฺสโร
วัดศรีมณีไพร
9)
จกฺกธมฺโม
วัดหนองขาม
10)
สิริวณฺโณ
วัดโพธิ์ทะเล
11)
สุธมฺโม
วัดทุ่งแปะธรรมาราม
12)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดคูยาง
13)
สญฺญโต
วัดบ่อสามแสน
14)
ปญฺญาวิเวโก
วัดพระบรมธาตุ
15)
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
16)
สุกฺกธมฺโม
วัดศรีปุณณาวาส
17)
ปญฺญาทีโป
วัดวังโบสถ์
18)
ผุสฺสธมฺโม
วัดป่าเจดีย์ทอง
19)
จิตฺตานุรกฺโข
วัดดอนไพรวัลย์
20)
ปริชาโน
วัดที่พักสงฆ์น้ำโท้ง
21)
สกฺกวํโส
วัดโขมงหัก
22)
ธีรวํโส
วัดดอนไพวัลย์
23)
สิริฐิติ
วัดบ่อสามแสน
24)
อินฺทปญฺโญ
วัดมอสูง
25)
ธนปาโล
วัดลานหินวนาราม
26)
พลวุฑโฒ
วัดทุ่งเศรษฐี
27)
ปญฺญาธโร
วัดบ่อสามแสน
28)
ชาตเมธโร
วัดอ่างทอง
29)
สุทฺธิญาโณ
วัดบ่อสามแสน
30)
จรณธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
31)
ปุณฺณวโร
วัดศรีสุทธาวาส
32)
ขนฺติโก
วัดบาง
33)
อาทิจฺจวํโส
วัดบ่อสามแสน
34)
กนฺตวีโร
วัดทุ่งแปะธรรมาราม
35)
ฉนฺทสุโภ
วัดปางเรือวนาราม
36)
นิสโภ
วัดสว่างอารมณ์
37)
วีตโรโค
วัดประดู่ลาย
38)
ภูริปญฺโญ
วัดอุทุมพร
39)
อาภสฺสโร
วัดบ้านปางขนุน
40)
อารยธมฺโม
วัดบาง
41)
สมฺมาปญฺโญ
วัดกัลปพฤกษ์
42)
อภิญาโณ
วัดบาง
43)
อิสฺสรธมฺโม
วัดบาง
44)
โสภณคุโณ
วัดบ่อสามแสน
45)
อตฺตทนฺโต
วัดใหม่ศรีเจริญพร
46)
ฐิตโสภโณ
วัดไร่หลักขวัญ
47)
อายุโท
วัดพระบรมธาตุ
48)
อินฺทโต
วัดบาง
49)
ชยานนฺโท
วัดหนองหลวง
50)
ชยวุฑฺโฒ
วัดนาบ่อคำ
53 รายการ / 2 หน้า
1
2