พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
846
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8677
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020862
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานชโย
วัดหนองเต่าทอง
2)
อภิชาโน
วัดหงส์ทอง
3)
อภิญาโณ
วัดหนองโมกข์พัฒนาราม
4)
สุเมโธ
วัดสิงคาราม
5)
ฐานิสฺสโร
วัดหนองกระทุ่ม
6)
รวิวํโส
วัดสิงคาราม
7)
โฆสธมฺโม
วัดหงส์ทอง
8)
ชิตมาโร
วัดปลูกศรัทธา
9)
อตฺตโม
วัดบุญมั่นศรัทธาราม
10)
ปภาโส
วัดโค้งไผ่
11)
ฐิตเมโธ
วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
12)
รตินฺธโร
วัดบ่อกระบาก
13)
ฉนฺทสทฺโธ
วัดหนองนายาง
14)
อภิวโร
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
15)
กิตฺติคุโณ
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
16)
สุทฺธิมโน
วัดทรัพย์เจริญ
17)
ธมฺมปาโล
วัดสิงคาราม
18)
อคฺคธมฺโม
วัดพรหมนิมิต
19)
นิภาธโร
วัดสลกบาตร
20)
ธมฺมธโร
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
21)
ฐิตฌาโณ
วัดพัฒนราษฏร์บำรุง
22)
รตินฺธโร
วัดโค้งไผ่
23)
อธิปุญฺโญ
วัดสันติวัน
23 รายการ / 1 หน้า
1