พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
793
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20275
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066779
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุเมโธ
วัดลานห้วยเดื่อ
2)
สนฺติสาโร
วัดห้วยน้ำเย็น
3)
เอกสิทฺโธ
วัดชัยชนะสงคราม
4)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดบ้านเด่น
5)
ปิยสีโล
วัดไผ่สีซอ
6)
ปฏิภาโณ
วัดลานสอ
7)
เตชธมฺโม
วัดดอนแก้ว
8)
ขนติธโร
วัดไผ่สีซอ
9)
เหมวณฺโณ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
10)
ญาณวีโร
วัดไผ่สีซอ
11)
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
12)
สุชาโต
วัดเชียงทอง
13)
ผลญาโณ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
14)
ชุตินฺธโร
วัดดอนแก้ว
15)
ติสฺสโร
วัดโคกพูล
16)
อริยวํโส
วัดท่านา
17)
สมฺปนฺนพโล
วัดบ้านเด่น
18)
สุภาตโร
วัดดอนแก้ว
19)
อุชุจาโร
วัดโคกพูล
20)
ปุญญกุสโล
วัดดอนแก้ว
21)
จกฺกวโร
วัดท่านา
22)
สุภาจาโร
วัดโคกพลู
23)
ธีรภทฺโท
วัดคลองสัก
24)
ธิตธมฺโม
วัดลานสอ
25)
ปญฺญาวุโธ
วัดกลางสวนดอกไม้
26)
จิตฺตธมฺโม
วัดท่านา
27)
ปภสฺสโร
วัดที่พักสง์เขาคันทอง
28)
ธมฺมเตโช
วัดดอนแก้ว
29)
วิมโล
วัดชัยชนะสงคราม
30)
ฐานธโร
วัดชัยชนะสงคราม
31)
นาควณฺโณ
วัดเชียงทอง
32)
กนฺตวีโร
วัดโป่งแค
33)
ธมฺมกิตฺติโก
วัดวังประจบ
34)
ธมฺมทีโป
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
35)
ยโสธโร
วัดชัยชนะสงคราม
36)
อคฺคจิตฺโต
วัดท่านา
37)
อคฺคโชโต
วัดชัยชนะสงคราม
38)
สิริปญฺโญ
วัดลานห้วยเดื่อ
39)
อคฺคปญฺโญ
วัดดอนแก้ว
40)
จนฺทโชโต
วัดหนองปรือ
40 รายการ / 1 หน้า
1