พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
593
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15318
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027503
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
2)
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
3)
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
4)
จนฺทวโร
วัดหนองสะเดา
5)
ขนฺติโก
วัดลำประดาเหนือ
6)
กิตฺติสาโร
วัดหนองกระทอ
7)
สุรปญฺโญ
วัดหนองกอไผ่
8)
ปุญญรโต
วัดหนองสะเดา
9)
รตินฺธโร
วัดราษฎร์ศรีศรัทธาทรงธรรม
10)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดสามแยก
11)
วิสุทฺธสีโล
วัดเพชรลูกกา
12)
ฐานรโต
วัดวังกร่าง
13)
อธิปุญฺโญ
วัดห้วยเรียงกลาง
14)
กิตฺติสาโร
วัดท่าช้าง
15)
อนุตฺตโร
วัดห้วยเขน
16)
รตนโชโต
วัดวังตะกู
17)
ชินทตฺโต
วัดท่าบัว
18)
ขนฺติพโล
วัดหนองเต่า
19)
มหาปญฺโญ
วัดห้วยหลัว
19 รายการ / 1 หน้า
1