พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
992
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11200
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023385
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
2)
อภิปุญฺโญ
วัดเขาอีส้าน
3)
ปภสฺสโร
วัดเลิศดุสิตาราม
4)
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
5)
ธมฺมวโร
วัดศรีพุยางวนาราม
6)
สุรชโย
วัดหนองบัวหิ่ง
7)
สุจิตฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
8)
ภทฺทโก
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
9)
สิริปญฺโญ
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
10)
อคฺคธมฺโม
วัดหนองสรวง
11)
สติสมฺปนฺโน
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
12)
สิริปญฺโญ
วัดสันติการาม
13)
กิตฺติภทฺโท
วัดดอนทราย
14)
โชติวโร
วัดวังมะนาว
15)
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์สมานฉันท์
16)
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
17)
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีคีรีรักษ์
18)
ขนฺติสาโร
วัดเจริญธรรม
19)
วรชโย
วัดป่าไก่
20)
ปญฺญาวชิโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
21)
สุรชโย
วัดหนองระกำ
22)
กิตฺติสาโร
วัดเขาถ้ำทะลุ
23)
ชลิโต
วัดยางงาม
24)
อลงฺกโร
วัดทุ่งหลวง
25)
ชาตวโร
วัดวิมลมรรคาราม
26)
(อุตฺตโม)
วัดหนองสรวง
27)
ฐิตวณฺโณ
วัดไพรสะเดา
28)
โชติวณฺโณ
วัดทุ่งหลวง
29)
ปุญฺญผโล
วัดยางงาม
30)
(มหทฺธโน)
วัดทุ่งหลวง
31)
(อุฏฺฐายี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
32)
ปริปุณฺโณ
วัดสุขวราราม
33)
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
34)
กรณีโย
วัดสว่างอารมณ์
34 รายการ / 1 หน้า
1