พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
811
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19347
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065851
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปณีโต
วัดหนองครึม
2)
เกสโร
วัดพระศรีอารย์
3)
อิทฺธิเตโช
วัดหนองครึม
4)
ฉนฺทสุโภ
วัดศรีประชุมชน
5)
จนฺทสาโร
วัดเนินม่วง
6)
ปภาโต
วัดชัยรัตน์
7)
ฐานกโร
วัดระฆังทอง
8)
สุรชโย
วัดโพธิ์ไพโรจน์
9)
ภทฺทาจาโร
วัดหนองกลางดง
10)
พุทฺธญาโณ
วัดเขาชะงุ้ม
11)
สุรปญฺโญ
วัดเขาดินสุวรรณคีรี
12)
ฐิตสํวโร
วัดคงคาราม
13)
อธิปญฺโญ
วัดหนองครึม
14)
วิโรจโน
วัดหนองมะค่า
15)
กมฺมสุทฺโธ
วัดพระศรีอารย์
16)
เขมานนฺโธ
วัดเขาส้ม
17)
ติสฺสวํโส
วัดบ้านฆ้อง
18)
ติสาโร
วัดบ้านสิงห์
19)
อาจารสุโภ
วัดเจ็ดเสมียน
20)
อุชุจาโร
วัดแก้วฟ้า
21)
ภูริญาโณ
วัดโบสถ์
22)
ยติโก
วัดขนอน
23)
โสภโณ
วัดโพธิ์ไพโรจน์
24)
รตนญาโณ
วัดหนองโพ
25)
สมจิตฺโต
วัดศรีมฤคทายวัน
26)
ปโมทิโต
วัดทุ่งตาล
27)
ญาณธีโร
วัดเขาแหลม
28)
เตชวณฺโณ
วัดบางลาน
29)
โกสโล
วัดไทรอารีรักษ์
30)
ชุตินฺธโร
วัดท่ามะขาม
31)
อิทฺธิปุญฺโญ
วัดไทรอารีรักษ์
32)
(คุณธมฺโม)
วัดนางแก้ว
33)
โฆสวโร
วัดบ้านฆ้อง
34)
สุทฺธจิตฺโต
วัดไทรอารีรักษ์
35)
ชวนฺปญโญ
วัดบางลาน
36)
ยโสธโร
วัดท่ามะขาม
36 รายการ / 1 หน้า
1