พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
867
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8698
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020883
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดสิงห์ไพบูลย์
2)
จนฺทธมฺโม
วัดวังใหญ่
3)
จารุวํโส
วัดทุ่งมะเซอย่อ
4)
สญฺญาโณ
วัดพุตะเคียน
5)
วีตโสโก
วัดน้ำตก
6)
เตชวณฺโณ
วัดไทรทองพัฒนา
7)
วชิโร
วัดถ้ำมะเดื่อ
8)
พุทฺธญาโณ
วัดเขาชะงุ้ม
9)
เทวธมฺโม
วัดไตรรัตนาราม
10)
อชิโต
วัดสำนักสงฆ์หนองหญ้าปล้อง
11)
ปิยสีโล
วัดสามัคคีธรรม
12)
มหาวีโร
วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์
13)
สมาจาโร
วัดหนองปลาไหล
14)
ปโยโค
วัดพุตะเคียน
15)
กิตฺติปาโล
วัดน้ำตก
16)
ถิรปุญฺโญ
วัดใหม่ดงสัก
17)
ถาวโร
วัดแก่งสามัคคี
18)
อตฺตทโม
วัดดงพง
19)
กิจฺจกาโร
วัดไตรรัตนาราม
20)
นาควํโส
วัดช่องแคบ
21)
สมฺพนฺธโสภโณ
วัดถ้ำมะเดื่อ
22)
โรจนวํโส
วัดน้ำตก
23)
กิตฺติโก
วัดทุ่งมะเซอย่อ
24)
ธมฺมวโร
วัดไตรรัตนาราม
25)
กิตฺติโก
วัดหนองขอนเทพมงคล
26)
อนามโย
วัดแก่งสารวัตร
27)
สุภาจาโร
วัดลุ่มสุ่ม
28)
ฐานวโร
วัดแก่งสามัคคี
29)
จกฺกวโร
วัดช่องแคบ
30)
เขมานนฺโท
วัดสมานสามัคคีธรรม
31)
อากิญฺจโณ
วัดพุน้อย
32)
สุทฺธิญาโณ
วัดพุตะเคียน
33)
สุขวฑฺฒโน
วัดถ้ำมะเดื่อ
34)
ปญฺญาสาโร
วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่
35)
ภูริสีโล
วัดสามัคคีธรรม
36)
จนฺทสุวณฺโณ
วัดเกาะเจริญสุขาราม
37)
ถาวโร
วัดหนองขอนเทพมงคล
38)
ปสนฺโน
วัดลุ่มสุ่ม
39)
สุภกิจฺโจ
วัดน้ำตก
39 รายการ / 1 หน้า
1