พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
868
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8699
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020884
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พลสีโล
วัดท่าพูด
2)
อติธมฺโม
วัดบางช้างเหนือ
3)
ธมฺมรโส
วัดเพลินเพชร
4)
สุปฎิปนฺโน
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
5)
อนาลโย
วัดสรรเพชญ
6)
กิตฺติสาโร
วัดวังน้ำขาว
7)
สนฺตจิตฺโต
วัดห้วยจระเข้
8)
กิตฺติสีโล
วัดบางช้างใต้
9)
อภิปุญฺโญ
วัดจินดาราม
10)
สุมงฺคโล
วัดจินดาราม
11)
ฐิตโสมนสฺโส
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
12)
จนฺทปญฺโญ
วัดบางช้างเหนือ
13)
วิปุโล
วัดไร่ขิง
14)
สุธีโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
15)
ฐานสิริ
วัดวังน้ำขาว
16)
วีรภทฺโท
วัดไร่ขิง
17)
กมลสุทฺโธ
วัดไร่ขิง
18)
พุทฺธิรํสี
วัดปรีดาราม
19)
เตชพโล
วัดปรีดาราม
20)
สุทนฺโต
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
21)
อติธมฺโม
วัดเทียนดัด
22)
ธมฺมสโร
วัดบางช้างเหนือ
23)
อภิเชฏฺโฐ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
24)
เขมาภิรโต
วัดวังน้ำขาว
25)
อานนฺโท
วัดนครชื่นชุ่ม
26)
ฐิตสีโล
วัดเทียนดัด
27)
สุภาจาโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
28)
เขมจาโร
วัดหอมเกร็ด
29)
วํสวโร
วัดวังน้ำขาว
29 รายการ / 1 หน้า
1