พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
1017
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14605
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026790
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติภทฺโท
วัดโบสถ์
2)
จิตฺตสํวโร
วัดบางประจันต์
3)
อนาลโย
วัดลาดเป้ง
4)
สุภาทโร
วัดป้อมแก้ว
5)
สิริธโร
วัดน้อยแสงจันทร์
6)
อาภรโณ
วัดป้อมแก้ว
7)
อคฺคธมฺโม
วัดลาดเป้ง
8)
สิริภทฺโท
วัดบางแก้ว
9)
จิตฺตกาโร
วัดศรีศรัทธาธรรม
10)
ขนฺติโก
วัดศรัทธาธรรม
11)
สุจิตฺโต
วัดลังกา
12)
ฐานิสฺสโร
วัดศรัทธาธรรม
13)
ขนฺติโก
วัดบางกะพ้อม
14)
ปญฺญาฑฺโฒ
วัดนางพิมพ์
15)
โธตโก
วัดป้อมแก้ว
16)
กมโล
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
17)
ธมฺมโชโต
วัดธรรมสถิติ์วราราม
18)
โสภณคุณเมธี
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
19)
สิทฺธิชโย
วัดธรรมสถิติ์วราราม
20)
สราวุโธ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
21)
สมสํวโร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
22)
มหาวีโร
วัดใหญ่
23)
ธมฺมพโล
วัดนางพิมพ์
24)
ฐานรโต
วัดป้อมแก้ว
25)
ยุตฺโต
วัดป้อมแก้ว
26)
ปุญฺญาคโม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
27)
วิชฺชโย
วัดใหญ่
28)
ฐานกโร
วัดธรรมาวุธาราม
29)
กลฺยาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
30)
กิตฺติธโร
วัดบางขันแตก
31)
ญาณโสภโณ
วัดธรรมสถิติ์วราราม
32)
ญาณวิปุโล
วัดประทุมคณาวาส
33)
กมโล
วัดบางจะเกร็ง
34)
เตชวโร
วัดพวงมาลัย
35)
ญาณวิริโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
36)
จนฺทสุวณฺโณ
วัดลาดเป้ง
37)
อนาวิโล
วัดประทุมคณาวาส
38)
เขมวโร
วัดประทุมคณาวาส
39)
ธมฺมทีโป
วัดนางพิมพ์
40)
สิริญาโณ
วัดช่องลม
41)
(ยโสธโร)
วัดคู้สนามจันทร์
42)
(เตชธมฺโม)
วัดธรรมสถิติ์วราราม
43)
ถาวโร
วัดสวนแก้วอุทยาน
44)
กิตฺติโสภโณ
วัดจันทร์เจริญสุข
45)
อริญฺชโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
46)
อาภสฺสโร
วัดดาวโด่งดุสิตตาราม
47)
ฐานิสฺสโร
วัดบางจะเกร็ง
48)
(อคฺคปญฺโญ)
วัดปากลัด
49)
(นนฺทิโย)
วัดอินทาราม
50)
(ธนปญฺโญ)
วัดลาดเป้ง
54 รายการ / 2 หน้า
1
2