พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
98
วันนี้
1075
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7730
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019915
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนวณฺโณ
วัดม่วงงาม
2)
ขนฺติสาโร
วัดลาดศรัทธาราม
3)
ปภสฺสโร
วัดช่อม่วง
4)
พหุชาคโร
วัดโพธิ์เรียง
5)
ฐิตเปโม
วัดวังบัว
6)
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดถ้ำรงค์
7)
วชิรวโร
วัดห้วยเสือ
8)
สุมงฺคโล
วัดอินจำปา
9)
ชาตปญฺโญ
วัดหนองจอก
10)
สุวตฺถิโก
วัดโพธิ์เรียง
11)
จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
12)
สิริวฑฺโฒ
วัดดอนหว้า
13)
อภิวโร
วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร
14)
ปภากโร
วัดช่อม่วง
15)
(อิสฺสโร)
วัดหนองจอก
16)
(ธมฺมิโก)
วัดถ้ำรงค์
17)
ธีรวํโส
วัดม่วงงาม
18)
ยสปาโล
วัดโพธิ์ลอย
19)
ญาณฉนฺโท
วัดหัวนา
20)
(กิตฺติภทฺโท)
วัดบ่อบุญ
21)
ภทฺทวโร
วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร
21 รายการ / 1 หน้า
1