พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
902
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9921
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022106
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
2)
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
3)
ธมฺมโชโต
วัดคงคาเลื่อน
4)
ฐิตสีโล
วัดอินทโชติการาม
5)
รกขิตธมฺโม
วัดเสนาราม
6)
วชิโร
วัดเสนาราม
7)
อภิวฺฑฒโน
วัดบางสาร
8)
กมฺมสุทฺโธ
วัดนากุน
9)
อภโย
วัดยางใหญ่
10)
ชินวโร
วัดชลธาราม
11)
นาถกโร
วัดโสภณติธาราม
12)
สิทฺธิญาโณ
วัดยางใหญ่
13)
รตนโชโต
วัดเขาพนมไตรรัตน์
14)
ปริปญฺโญ
วัดหลวงครู
15)
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
16)
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
16 รายการ / 1 หน้า
1