พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
828
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23488
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103982
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยสีโล
วัดเตาปูน
2)
ฐานจาโร
วัดน้ำรอบ
3)
อิสโร
วัดใหญ่ชัยมงคล
4)
ฐานวีโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
5)
อริญฺชโย
วัดชายนา
6)
ยโสธโร
วัดสวนพลาราม
7)
ธมฺมรตนนาโค
วัดวังตะวันตก
8)
กุสลจิตฺโต
วัดเตาปูน
9)
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
10)
ชยสุโข
วัดพังสิงห์
11)
โชติวิปุโล
วัดหมน
12)
ฐิตสาสโน
วัดวังตะวันตก
13)
คมฺภีรเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
14)
จิตฺตสํวโร
วัดชะเมา
15)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดบูรณาราม
16)
นนฺทภาณี
วัดนาสนธิ์
17)
อนนฺตเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
18)
เตชธโร
วัดบางสะพาน
19)
ปวรธมฺโม
วัดบุญนารอบ
20)
โอภาโส
วัดหน้าพระบรมธาตุ
21)
กลฺยาณเมธี
วัดพระมหาธาตุ
22)
สุจิณฺโณ
วัดใหญ่ชัยมงคล
23)
เขมปญฺโญ
วัดสระเรียง
24)
วชิรเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
25)
ธมฺมนนฺโท
วัดศาลามีชัย
26)
ฐิตเปโม
วัดหน้าพระบรมธาตุ
27)
ปริปุณฺโณ
วัดนพรัตนาราม
28)
ธีรปญฺโญ
วัดโพธิวงศาราม
29)
นารโท
วัดชะเมา
30)
ทีปงฺกโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
31)
ภทฺทจารี
วัดนาสนธิ์
32)
อนาวิโล
วัดนาสนธิ์
33)
สิริสุวณฺโณ
วัดสระเรียง
34)
ญาณเมธี
วัดท้าวโคตร
35)
อธิจิตฺโต
วัดบุญนารอบ
36)
สุรวโร
วัดหนองบัว
37)
ปุญฺญกุโล
วัดบัว (โคกสะท้อน)
38)
จนฺทโชโต
วัดไพศาลสถิตย์
39)
สุจิณฺโณ
วัดบางหลวงพัฒนาราม
40)
โชติปญฺโญ
วัดหน้าพระบรมธาตุ
41)
กิตฺติคุโณ
วัดพังสิงห์
42)
คุณพโล
วัดพระมหาธาตุ
43)
ปุญฺญลาโภ
วัดเสาธงทอง
44)
สุริยวํโส
วัดท้าวราษฎร์
45)
ปญฺญาทีโป
วัดใหญ่ชัยมงคล
46)
จารุวํโส
วัดหน้าพระบรมธาตุ
47)
อินฺทโชโต
วัดเตาปูน
48)
อตฺตสาโร
วัดวังตะวันออก
48 รายการ / 1 หน้า
1