พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
322
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18858
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065362
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โฆสิโต
วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน)
2)
เตชธมฺโม
วัดนางย่อน
3)
อาภายุตฺโต
วัดบางครั่ง
4)
วิริยธมโม
วัดประชุมโยธี
5)
สนฺตมโน
วัดหลักแก่น
6)
ฐานกโร
วัดลาภี
7)
อติชาคโร
วัดศรัทธาราม
8)
สุภาทโร
วัดบางมะรวน
9)
เตชวโร
วัดบางครั่ง
10)
โชติโย
วัดลาภี
11)
กลฺยาโณ
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
12)
ธีรวโร
วัดปัตติการาม
13)
กิตฺติวโร
วัดประชุมศึกษา
14)
สุหชฺโช
วัดมงคลสุทธิวาส
15)
หิตจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
16)
มหาปญฺโญ
วัดประชุมศึกษา
17)
สุทฺธาโภ
วัดสวนวาง
18)
อนงฺคโณ
วัดสำนักสงฆ์บ้านปลายวง
19)
อภินนฺโท
วัดประชุมโยธี
20)
อภิวโร
วัดเหมืองประชาราม
21)
อธิปญฺโญ
วัดนิคมโสสร
22)
สุวณฺโณ
วัดอ่าวเวก
23)
ธมฺมเตโช
วัดสำนักสงฆ์บ้านอ่าวแหวก
24)
อนุตฺตโร
วัดบ้านบกปุย
25)
อาจาโร
วัดสวนวาง
26)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดประชุมโยธี
27)
ธมฺมวโร
วัดศรีรัตนาราม
28)
โชติญาโณ
วัดนิกรวราราม
28 รายการ / 1 หน้า
1