พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
534
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10742
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022927
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
2)
ชวโน
วัดบางใหญ่
3)
กิตฺติโก
วัดควนทอง
4)
ปริชาโน
วัดนาทุ่ง
5)
ภูริญาโณ
วัดบ่อพุทธาราม
6)
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
7)
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
8)
อุตฺตโม
วัดมะปริง
9)
วณฺณวีโร
วัดพระประสพ
10)
วิสารโท
วัดน้ำรอบ
11)
สญญโต
วัดท่าโรงช้ารง
12)
ธีรภทฺโท
วัดตาขุน
13)
ยติกโร
วัดสันติคีรีรมย์
14)
กฺกธมฺโม
วัดทุ่งเซียด
15)
อินฺทวีโร
วัดทุ่งเซียด
16)
กตปุญโญ
วัดพังกาญจน์
17)
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
18)
ธีรญาโณ
วัดธัญญาราม
19)
โชติธมฺโม
วัดบางพลา
20)
วิชโย
วัดเกาะธรรมประทีป
21)
อาสโภ
วัดหนองไทร
22)
กตปุญฺโญ
วัดบางมะเดื่อ
23)
ขนฺติธมฺโม
วัดถ้ำวราราม
23 รายการ / 1 หน้า
1