พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
528
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10736
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022921
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จรณสุทโธ
-
2)
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
3)
ชยากโร
วัดโพธาวาส
4)
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
5)
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
6)
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
7)
กตปุญฺโญ
วัดไทร
8)
พุทธสโร
วัดบางใบไม้
9)
วิสุทฺโธ
วัดโพหวาย
10)
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
11)
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
12)
ขนฺติธโร
วัดสุวรรณธาราราม
13)
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
14)
อธิปุญโญ
วัดพุทธบูชา
15)
วรกิจโจ
วัดสุนทรนิวาส
16)
ฐิตสีโล
วัดธารวดี
17)
กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดสมัยสุวรรณ
18)
วิสุทฺธิสาโร
วัดวารีวงศ์
19)
ธมฺมวโร
วัดหนองไทร
20)
-
วัดสมหวังวนาราม
21)
โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ
22)
-
วัดดอนกะถิน
23)
-
วัดพัฒนาราม
24)
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพังกาญจน์
24 รายการ / 1 หน้า
1