พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
1221
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19672
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100166
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สจฺจญาโณ
วัดบางขุนแพง
2)
ชุตินฺธโร
วัดอุปนันทาราม
3)
สุมงฺคโล
วัดปุญญาราม
4)
สุเมโธ
วัดระวิมงคลธรรม
5)
ทิวากโร
วัดทรายแดงวนาราม
6)
อหิสโก
วัดธรรมาวุธาราม
7)
ปภสฺสโร
วัดปุญญาราม
8)
ธมฺมิโก
วัดมัชฌิมเขต
9)
ตปสีโล
วัดชนาราม
10)
ฐานรโต
วัดอุปนันทาราม
11)
วรธมฺโม
วัดอุปนันทาราม
12)
สิริมงฺคโล
วัดนิคมปากจั่น
13)
ยโสธโร
วัดวันนิคมปากจั่น
14)
สิริวัณโณ
วัดตโปทาราม
15)
มหาภูริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
16)
วีรปญฺโญ
วัดอุปนันมาราม
17)
มงฺคโล
วัดอุปนันทาราม
18)
กลฺยาณการี
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
19)
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวนาราม
20)
ถาวรคุโณ
วัดอุปนันทาราม
21)
โสภโณ
วัดระวิมงคลธรรม
22)
กิตติสทฺโท
วัดอุปนันทาราม
23)
ธนปญฺโญ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
24)
เตชพโล
วัดบ้านหงาว
25)
ปุญญามโน
วัดปุญญาราม
26)
ฐานวโร
วัดสุวรรคีรีวิหาร
27)
พุทธิเมโธ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
28)
กลฺยาสิริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
29)
กิตฺติภทฺโท
วัดอุปนันทาราม
30)
สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม
31)
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวัน
32)
อติเมโธ
วัดอุปนันทาราม
33)
กิตติปญฺโญ
วัดนิคมปากจั่น
34)
กรณทสฺสี
วัดบ้านหงาว
34 รายการ / 1 หน้า
1