พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
97
วันนี้
1238
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19689
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100183
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดโคกสมานคุณ
2)
-
วัดโคกสมานคุณ
3)
-
วัดนาปรังประชาราม
4)
-
วัดยางทอง
5)
ปสนฺโน
วัดมงคลนิมิต
6)
อตฺถกาโม
วัดบางดาน
7)
สิริภทฺโท
วัดป่ากอสุวรรณาราม
8)
อธิปญฺโญ
วัดโลการาม
9)
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
10)
ฐิตคุโณ
วัดคลองแห
11)
กตปุญฺโญ
วัดเกษมรัตน์
12)
มนาโป
วัดราษฎร์บำรุง
13)
สนฺตจิตฺโต
วัดม่วงงาม
14)
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
15)
โสภโณ
วัดใหม่ทุ่งคา
16)
สจฺจวโร
วัดคลองเปล
17)
ฐานวีโร
วัดบางทีง
18)
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
19)
วิมโล
วัดป่ากันตพงษ์
20)
มหาวิริโย
วัดควนลัง
21)
ขนฺติพโล
วัดป่ากอสุวรรณาราม
22)
เขมธโร
วัดควนโส
23)
ญาณเมธี
วัดพังกก
24)
เขมวีโร
วัดคลองยอ
25)
อภิญจโน
วัดควนลัง
26)
อภโย
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
27)
ธีรปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
28)
จิตฺตทนฺโต
วัดบ้านเก่า
29)
กิตฺติฐาโน
วัดหลักเขต
30)
ฉนฺทกาโม
วัดคลองเปล
31)
อนุวํโส
วัดราษฎร์บำรุง
32)
อริยธมฺโม
วัดเอก
33)
อินฺทวีโร
วัดน้ำกระจาย
34)
วิชิโต
วัดดอนเค็ด
35)
ปริสุทฺโธ
วัดปากจ่า
36)
สิริปญฺโญ
วัดในวัง
37)
โกวิโท
วัดบ้านเก่า
38)
ญาณวํโส
วัดธรรมโฆษณ์
39)
จนฺทโชโต
วัดปัจจันตาราม
40)
สหปุญโญ
วัดแหลมพ้อ
41)
กตธมฺโม
วัดคูหาใน
42)
มหาลาโภ
วัดควนลัง
43)
อุชุจาโร
วัดวังใหญ่
44)
กิตฺติปาโล
วัดนาทวี
45)
อนนฺโต
วัดระโนด
46)
ญานรโต
วัดอมฤตวราราม
47)
สิทฺธิชโย
วัดโพธาราม
48)
ปคฺโณ
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม
49)
ผลธมฺโม
วัดจันทร์
50)
อติพโล
วัดไทรใหญ่
228 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4