พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
48
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11245
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023430
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิปญฺโญ
วัดโลการาม
2)
สนฺตจิตฺโต
วัดม่วงงาม
3)
ญาณวํโส
วัดธรรมโฆษณ์
4)
จกฺกวโร
วัดหนองหอย
5)
โชติปญฺโญ
วัดตางหน
6)
ปริปุณฺณสีโล
วัดเขาน้อย
7)
ปุริมโน
วัดอรุณดาราราม
8)
ฉนฺทสุโภ
วัดสถิตย์ชลธาร
9)
ปิยธมฺโม
วัดสถิตชลธาร
10)
ธิรธมฺโม
วัดเปรมศรัทธา
11)
เตชปญฺโญ
วัดธรรมโฆษณ์
12)
ขนฺติโก
วัดประตูไชย
13)
โกวิโท
วัดปะโอ
14)
ขนฺติโก
วัดอรุณดาราราม
15)
กตปุญโญ
วัดหนองหอย
16)
ปสนฺโน
วัดบ่อทรัพย์
17)
อตฺถวาที
วัดธรรมโฆษณ์
18)
ติสฺสวงฺโส
วัดบ่อทรายเจริญธรรม
19)
อนุวฑฺฒโน
วัดปะโอ
20)
กตปญฺโญ
วัดอรุณดาราราม
21)
เตชธมฺโม
วัดบ่อสระ
22)
ปญฺญาวุโธ
วัดสุวรรณคีรี
23)
เมตฺตจิตโต
วัดสลักป่าใหม่
24)
ชาตฺวณฺโณ
วัดห้วยพุด
25)
วรธมฺโม
วัดท้ายยอ
26)
ปญญาทีโป
วัดขนุน
27)
กิตฺติสาโร
วัดวาส
28)
สุวณฺโณ
วัดประตูเขียน
28 รายการ / 1 หน้า
1