พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1227
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19678
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100172
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดโคกสมานคุณ
2)
-
วัดโคกสมานคุณ
3)
ฐิตคุโณ
วัดคลองแห
4)
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
5)
มหาวิริโย
วัดควนลัง
6)
อภิญจโน
วัดควนลัง
7)
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
8)
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
9)
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
10)
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
11)
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
12)
อานนฺโท
วัดศาลาโพธิ์
13)
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
14)
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
15)
จนฺทาโภ
วัดคลองเปล
16)
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
17)
กิตฺติปญฺโญ
วัดชลธารประสิทธิ์
18)
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
19)
ปยุตฺโต
วัดศรีสว่างวงศ์
20)
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
21)
ญาณวโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
22)
ถิรจิตฺโต
วัดคลองเปล
23)
สุวณฺโณ
วัดควนลัง
24)
คุณงฺกโร
วัดควนเนียง
25)
กิตฺติฐาโน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
26)
นิสฺสโภ
วัดปทุมธาราวาส
27)
สุชีโว
วัดมหัตตมังคลาราม
28)
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
29)
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
30)
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
31)
สนฺติกโร
วัดปทุมธาราวาส
32)
เตชญาโณ
วัดวิมลคุณากร
33)
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
33 รายการ / 1 หน้า
1